Dozor

Koordinujeme práce pri výstavbe – od predbežného projektu až po záverečné prevzatie investície. Umožňuje to správne a poctivo vyhotoviť jednotlivé etapy prác.

Na všetkých realizovaných stavbách zabezpečujeme nepretržitú inžiniersku starostlivosť, ktorú vykonávajú stavbyvedúci, koordinátor stavby a asistenti stavbyvedúceho.