Politika ochrany súkromia

Internetový servis www.commercecon.pl je majetkom Commercecon s.r.o.
Spoločnosť Commercecon s.r.o. nepredáva a nesprístupňuje uvedené osobné údaje tretím osobám.

Prosíme Vás, predtým ako začnete používať našu stránku a odovzdáte akékoľvek údaje jej prostredníctvom sa zoznámte sa s našou politikou ochrany súkromia.
Používanie internetového servisu www.commercecon.pl je rovnoznačné so schválením politiky ochrany súkromia, ktorá je dostupná na našej stránke.
Odovzdávanie údajov prostredníctvom servisu www.commercecon.pl znamená súhlas na ich zberanie, spracovanie a sprístupňovanie podľa zápisov politiky ochrany súkromia.
Táto stránka nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov. Neznášame zodpovednosť za informácie sprístupnené touto vekovou kategóriou.

Užívatelia využívajúci servis www.commercecon.pl sú tak dlho anonymní, až sami sa nerozhodnú inak a okrem iného Vykonávajú príslušné činností pre konkrétne časti servisu, kde je potrebné zverejniť niektoré osobné údaje.
Počas používania servisu www.commercecon.pl môžete byť požiadaní o uvedenie svojich údajov vo formulári. Budú potrebné na používanie niektorých častí servisu www.
Vyplňovaním všetkých druhov formulárov, týmto súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na účely súvisiace s fungovaním servisu.
Nekompletne vyplnený formulár týkajúci sa osobných údajov môže byť dôvodom pre čiastočné zablokovanie prístupu k servisu. Každý užívateľ internetu, ktorý uvedie svoje údaje môže do nich nazerať, upravovať, odstraňovať alebo modifikovať prostredníctvom kontaktu so spoločnosťou Commercecon Sp. z o.o.

Len oprávnení zamestnanci a osoby, ktoré sa zaoberajú obsluhou servisu www.commercecon.pl majú priamy prístup k osobným údajom užívateľov servisu. Oprávnené osoby sa zaväzujú tieto údaje uschovať v prísnom tajomstve a znemožniť prístup k týmto údajom nepovolaným osobám.

Informujeme Vás, že zhromaždené informácie môžu byť odovzdávané judikatúre v tuzemsku resp. v zahraničí, ktoré sa môžu riadiť inými predpismi týkajúcimi sa osobných údajov, než v štáte, kde mate trvalý pobyt.

Obsah a štruktúra servisu www.commercecon.pl sú chránené autorským právom.

Informácie zverejnené v servise www.commercecon.pl sú chránené autorským právom. Rozmnožovanie informácií, preklad, celkové resp. čiastočné používanie textov resp. grafických materiálov, zapisovanie do pamätí, spracovanie na iných elektronických médiách je zakázané.
Kopírovanie a užívanie v úryvkoch – je povolené (s výnimkou používania na súkromné účely) len po získaní písomného povolenia spoločnosti Commercecon s.r.o.
Právo zverejňovať a rozmnožovať patrí výlučne spoločnosti Commercecon s.r.o. a táto spoločnosť neznáša zodpovednosť za sprístupnené údaje v servise a prípadné straty spôsobené jeho užívaním.

Bezpečnosť
Informujeme, že v servise www.commercecon.pl boli podniknuté príslušné kroky na zabezpečenie osobných údajov, ktoré sú v ňom uvádzané, aj za účelom ochrany pred stratením, zneužitím a prístupom, sprístupnením, zmenou alebo zničením bez povolenia.
Pamätajte, že žiaden internetový prenos nie je úplne bezpečný a bezchybný. Najmä doručené e-maily môžu byť nebezpečné.

Linky (odkazy)
Vitrína obsahuje aj linky prostredníctvom ktorých je možné otvoriť iné internetové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa netýka ostatných servisov. Nemáme žiaden vplyv na dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi prevádzkujúcimi iné stránky.

Štatistiky
Na základe informácií a údajov získaných od užívateľov aj na základe technických údajov súvisiacich s prihlasovaním sa do servisu a pohybovaniu sa po ňom, sú vyhotovené súhrne štatistické výkazy. Štatistické výkazy neobsahujú údaje, ktoré dovoľujú identifikovať jednotlivých užívateľov.

Ochranné známky
WVšetky vyhradené názvy a logo firiem, ktoré sa objavujú v materiáloch sprístupňovaných servisom www.commercecon.pl boli použité výlučne za účelom identifikácie.

Súbory Cookie
""Cookies" (súbory s konfiguračnými informáciami) uľahčujú používanie servisu, ukladajú údaje potrebné na prihlásenie a zhromažďovanie štatistík. Používanie servisu je aj možné bez užívania súborov cookies. Väčšina internetových vyhľadávačov automaticky akceptuje súbory cookies. V každom momente je možné vypnúť resp. nastaviť internetový vyhľadávač takým spôsobom, aby informoval o všetkých situáciách súvisiacich s odosielaním tohto druhu súborov.
Vyhradzujeme si právo zaviesť zmeny v politike ochrany súkromia.